top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Opdrachtgever: partij die B.v.G. RCG de opdracht verstrekt tot het leveren van een zangoptreden van BART, zoals omschreven in de overeenkomst.

B.v.G. RCG: B.v.G. RCG is een eenmanszaak, in samenwerking met het Management BART

1. Werking

1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen B.v.G. RCG en opdrachtgevers, voor zover deze niet betrekking hebben op reguliere theaterboekingen.

1.2 Van deze bepalingen afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van opdrachtgever, binden B.v.G. RCG niet, tenzij uitdrukkelijk door B.v.G. RCG aanvaard.

1.3 Niet alleen B.v.G. RCG, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene bepalingen een beroep doen.

1.4 Deze algemene bepalingen zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

1.5 Deze algemene bepalingen blijven van kracht, indien B.v.G. RCG geheel of gedeeltelijk van naam, rechtspersoon of samenstelling verandert.

2. Totstandkoming

2.1 Alle aanbiedingen van B.v.G. RCG, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend.

2.2 B.v.G. RCG zal de offerte met opdrachtgever zo snel mogelijk op schrift vastleggen en aan de opdrachtgever doen toekomen. 

2.3 De offerte heeft een geldigheidsduur van 7 dagen, tenzij anders aangegeven door B.v.G. RCG.

3. Betaling

3.1 Ten behoeve van de betaling ontvangt opdrachtgever een factuur uit naam van B.v.G. RCG.

3.2 Tenzij anders wordt overeengekomen, dient betaling door opdrachtgever strikt 10 dagen voorafgaande aan het optreden geschied te zijn.

3.3 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het volledige factuurbedrag heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim. B.v.G. RCG heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging in rechte nakoming te vorderen. Tevens is B.v.G. RCG gerechtigd het optreden te annuleren, zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het, voor het optreden overeengekomen, bedrag te betalen.

3.4 Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is opdrachtgever over iedere maand een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 2%. Daarnaast is opdrachtgever gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van €250. Tevens zal opdrachtgever alle overige in redelijkheid te maken kosten zoals, maar niet beperkt tot, juridische kosten aan B.v.G. RCG vergoeden.

4. Aansprakelijkheid

4.1 B.v.G. RCG kan door opdrachtgever nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en grove schuld van B.v.G. RCG. In het geval op B.v.G. RCG enige aansprakelijkheid zou rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag.

4.2 Bij het inschakelen van derden ter uitvoering van opdrachten zal B.v.G. RCG steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. B.v.G. RCG is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden. B.v.G. RCG gaat ervan uit en bedingt zonodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

4.3 B.v.G. RCG is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal en/of aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of goederen.

4.4 Opdrachtgever zal aansprakelijk zijn voor schade aan en/of verlies van zaken die door B.v.G. RCG en/of door haar aangewende derden aan opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van zaken die gebruikt zijn tijdens het optreden van de artiest. Indien opdrachtgever bepaalde verplichtingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst overdraagt aan derden, blijft opdrachtgever primair verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verplichtingen. Opdrachtgever zal derden voorzien van een kopie van de primaire overeenkomst, inclusief alle betreffende stukken en riders.

4.5 In het geval van overmacht zullen alle reeds gemaakte kosten ten behoeve van het optreden voor eigen rekening zijn. Partijen vrijwaren elkaar van iedere aanspraak ter zake.

4.6 Indien opdrachtgever handelt in strijd met deze algemene bepalingen of de specifieke bepalingen van het optreden, heeft Artiestenbureau.nl het recht diens verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. In geval opdrachtgever in gebreke blijft aan deze algemene bepalingen of de specifieke bepalingen van het optreden te voldoen en het optreden als gevolg van deze tekortkoming niet binnen 1 uur na het overeengekomen tijdstip kan aanvangen, is Artiestenbureau.nl gerechtigd het optreden geen doorgang te laten vinden zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor het optreden overeengekomen bedrag te betalen.

4.7 Indien één der partijen in gebreke blijft bij de uitvoering van deze overeenkomst, behoudens in het geval van overmacht, zal zij verplicht worden een boete aan de wederpartij te betalen overeenkomstig het bedrag dat aan opdrachtgever gefactureerd is voor het betreffende (inclusief BTW). Tevens komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de tekortschietende partij.

4.8 Voor zover niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en aanspraken van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens B.v.G. RCG in verband met verrichten van werkzaamheden door B.v.G. RCG in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten, dan wel met de feiten waarop de aanspraken worden gebaseerd.

5. Annulering

5.1 Opdrachtgever is gerechtigd te annuleren onder de voorwaarde dat het navolgende percentage van het voor volledige uitvoering van de afgesproken overeenkomst/opdracht door Opdrachtgever wordt vergoed:
a) in geval van uitstel of annulering van uiterlijk 100 dagen voor de productiedatum, 50% van het honorarium;
b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 100 dagen en 25 dagen voor de productiedatum, 75% van dat honorarium;
c) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk 25 dagen voor de productiedatum, 100% van dat honorarium.

6. Verhindering van de artiest

6.1 Indien de artiest is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden zal B.v.G. RCG:
a) in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum; of
b) in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorg dragen, waarbij de eventuele meer- of minderprijs met de Opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of
c) indien B.v.G. RCG en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten. B.v.G. RCG is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van de B.v.G. RCG.

7. Radio/TV optredens/Buitenland

7.1 B.v.G. RCG heeft het recht te allen tijde het gecontracteerde optreden te annuleren, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, indien er op de dag van het optreden door de artiest radio-, televisie- en/of geluidsopnamen moeten worden vervaardigd.

7.2 B.v.G. RCG heeft het recht te allen tijde het gecontracteerde optreden te annuleren, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, indien de artiest ten behoeve van contractuele verplichtingen in het buitenland moet zijn, mits deze activiteiten niet bekend waren tijdens het aangaan van deze overeenkomst. Desgewenst zal de artiest hiervan schriftelijke gegevens overleggen aan de organisatie.

7.3 De contractant kan in een dergelijke situatie een optreden van de artiest op een andere datum onder dezelfde condities afdwingen van B.v.G. RCG.

8. Overige

8.1 De opdrachtgever verplicht zich met betrekking tot de exploitatie van auteursrechten, tot de afdracht rechtstreeks aan B.v.G. RCG, tenzij opdrachtgever de juiste afdracht aan BUMA/STEMRA afrekent. De opdrachtgever verplicht zich tot de juiste afdracht aan SENA met betrekking tot de exploitatie van naburige rechten.

8.2 Indien opdrachtgever geluid- en/of beeldopnamen wenst te maken van het optreden, is vooraf toestemming van B.v.G. RCG nodig. In het geval opdrachtgever geluids- en/of beeldopnamen van artiest heeft gemaakt, zal opdrachtgever op verzoek van B.v.G. RCG kosteloos een kopie van de opnamen aan B.v.G. RCG verstrekken welke opnamen door B.v.G. RCG gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden.

8.3 Artiest behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. B.v.G. RCG heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

8.4 Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties van artiest en erkent dat de inhoudelijke samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan door artiest bepaald wordt.

8.5 Artiest heeft het recht, een half uur voor, tot een half uur na het optreden, (zelf meegebrachte) muziek over het P.A.-systeem af te spelen.

8.6 De catering moet voldoen aan de eisen zoals zijn vastgelegd in de bij de overeenkomst gevoegde rider, welke een integraal onderdeel van de overeenkomst vormt.

8.7 Het licht en geluid van het optreden moet voldoen aan de eisen zoals zijn vastgelegd in de bij de overeenkomst gevoegde technische rider, welke een integraal onderdeel van de overeenkomst vormt.

8.8 Tijdens de soundcheck mag er geen publiek (met uitzondering van personeel) aanwezig zijn.

8.9 Het podium dient voor aanvang, tijdens en na het optreden goed bereikbaar zijn per voertuig. Dat wil zeggen dat er een verharde ondergrond aanwezig is of voorzien is van harde ijzeren platen tot 10 meter loopafstand van het podium.

8.10 Deze overeenkomst en/of het optreden van artiest zal niet gesponsord worden door of verbonden worden aan een product of maatschappij zonder schriftelijke toestemming van B.v.G. RCG. Tevens komen partijen overeen dat opdrachtgever de artiest niet kan en zal verplichten tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de artiest.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en B.v.G. RCG wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en B.v.G. RCG voortvloeien kunnen ter beslechting aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd, nadat is gebleken dat het geschil niet met behulp van een mediator is op te lossen.

9.2 B.v.G. RCG is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.

9.3 B.v.G. RCG is gerechtigd de bepalingen van deze algemene bepalingen te wijzigen.

bottom of page